Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

BPS nyheder
01-07-2020

Høringssvar til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

Business Park Skejby har den 1. juli 2020 indsendt høringssvar til Aarhus Kommunes kommende temaplan for erhvervsarealer.

Høringssvaret kan læses nedenfor:

Business Park Skejby har med stor interesse læst høringsmaterialet og ønsker med dette høringssvar at knytte nogle relevante bemærkninger til materialet.

Som erhvervsforening og repræsentant for de mange virksomheder og organisationer beliggende i det geografiske område vest for Randersvej, afgrænset af Hasle Ringvej, Paludan-Müllers Vej og Agro Food Park følger vi med stor interesse udviklingen i kommunens erhvervsarealer og naturligvis de elementer som berører Skejby.

Erhvervsarealet i Skejby er kendetegnet ved at rumme videns- og arbejdskraftintensive virksomheder, fremstillingsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, hoteller og ikke mindst Aarhus Universitetshospital.

Infrastruktur og mobilitet

Skejby er et af de erhvervsarealer som i høringsmaterialet beskrives som et område for arbejdskraftintensive virksomheder. Det er flere steder i materialet beskrevet, at denne type virksomheder prioriterer at ligge tæt på kollektiv infrastruktur.

Vi er enige i, at et stærkt kollektivt trafiktilbud er en styrke for erhvervsområdet, men må dog påpege nødvendigheden af, at der også arbejdes med at optimere vejforbindelser og andre dele af infrastrukturen som er knyttet til bilisme. Dels fordi en del arbejdspladser har kørende konsulenter, men også fordi der uanset omfanget af den kollektive trafik altid vil være medarbejdere, gæster og studerende, som af praktiske årsager ikke kan benytte det kollektive trafiktilbud.

Kombinationen af mange virksomheder, uddannelsesinstitutioner og den store mængde trafik til og fra Aarhus Universitetshospital lægger et stort pres på områdets færdselsårer. Derfor må infrastrukturen til og fra Skejby løbende udvikles, så den er dimensioneret til både aktuelle og fremtidige trafikmængder.

Vi er løbende i konstruktiv dialog med repræsentanter fra Teknik og Miljø og ser positivt på de forbedringer, som forventes realiseret, herunder en vejforbindelse mellem Viborgvej og Paludan-Müllers Vej, en shunt fra Randersvej til Dusager, ændring af vigepligten mellem Hedeager og Skejbybakkevej og flere andre tiltag, som vi løbende italesætter som mulige forbedringer af områdets infrastruktur.

Vi opfordrer løbende virksomhedernes medarbejdere til at benytte såvel kollektiv trafik som cyklen og må i den forbindelse henlede opmærksomheden på vigtigheden at gode og sikre faciliteter. Dvs. at busstoppesteder skal være oplyste og tydeligt adskilte fra cykelstier og veje. Cykelstier skal ligeledes være oplyste og der skal være sikre overgange mellem vejene, så man både som cyklist og forgænger kan krydse de veje, som især i morgentimerne og om eftermiddagen er kraftigt trafikeret.

Adgangsforhold fra letbanestationer

Letbanen er et stort aktiv for Business Park Skejby, men vi må erkende, at der er behov for bedre og mere sikre adgangsforhold mellem stationerne Aarhus Universitetshospital og Gl. Skejby og ind til erhvervsområdet.

Fra stationen Gl. Skejby må man enten gå ad supercykelstien, hvor gående blandes med cyklister, hvilket er uhensigtsmæssigt især i vinterhalvåret, eller ad Skejbybakkevej som på ingen måde er egnet til at have fodgængere gående langs rabatten.

Fra stationen Aarhus Universitetshospital kan der med fordel anlægges en sti mod øst i den nordvendte ende af perronen, såfremt der kan findes et areal til at anlægge stien på. Den ulovlige trampesti der med tiden er etableret af fodgængere, vidner om et behov for en sikker overgang dette sted.

Der skal lyde en generel opfordring til, at man også efter anlægsperioden af denne type infrastruktur er opmærksom på adgangsforhold fra letbanestationer og busser, da der kan være behov for justeringer af disse, når det reelle brugs- og trafikmønster efter åbning viser sig.

Omdannelse af Olof Palmes Allé til blandet bolig og erhverv

Planerne om at omdanne dele af Olof Palmes Allé til blandet bolig og erhverv er interessant og understøtter vores arbejde om at positionere Business Park Skejby som et bynært erhvervsområde.

I en omdannelse til blandet bolig og erhverv er det vigtigt, at erhvervslivet indtænkes og inddrages i planerne og at eksisterende erhverv ikke fortrænges fra området. Forudsat at erhvervslivet fortsat har den nødvendige plads og de fysiske rammer for udvikling, vil et byudviklet område langs med Olof Palmes Allé skabe nye muligheder for områdets erhvervsliv. Det kan potentielt have en positiv effekt på erhvervslivets tiltrækning af arbejdskraft, hvis der i højere grad kobles byliv på områdets egenskaber, uden at det negativt påvirker virksomhedernes udviklingsmuligheder.

Med boliger og endnu mere erhverv i området vil der opstå nye trafikmønstre, som der skal tages højde for. I den forbindelse er det afgørende, at der arbejdes med infrastrukturen, sådan at den trafikale situation forbedres.

Business Park Skejby ser positivt på både den erhvervs- og byudvikling som aktuelt sker i Skejbys erhvervsområde. Vi har øje for erhvervsudviklingen, men ser også et potentiale i at gøre erhvervsområdet endnu mere bynært. Derfor følger vi med stor interesse den udvikling som er undervejs i Brendstrupkilen og på Olof Palmes Allé. Vi står naturligvis til rådighed for input og samarbejde med Aarhus Kommune, grundejere og andre interessenter.

Brug af cookies på BusinessParkSkejby.dk

BusinessParkSkejby.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies