Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

Vedtægter for Business Park Skejby

1. Baggrund

Erhvervsområdet i Skejby er under kraftig udvikling og rummer inden for området (Randersvej, Hasle Ringvej, Paludan Müllers Vej og Agro Food Park) knap 20.000 ansatte bl.a. inden for fødevarer, sundhed, rådgivning og energi. Virksomhederne er meget forskellige, men fælles for dem er, at langt de fleste er førende inden for deres område med stærk fokus på innovation.
 

2. Foreningens navn

Foreningens navn er Business Park Skejby. Foreningens binavn er Skejby Erhvervsforening.
 
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.
 

3. Foreningens formål

Foreningens overordnede formål er at arbejde for, at Skejbyområdet bliver kendt og udviklet som Danmarks mest innovative erhvervsområde, med fokus på netværksdannelse, trivsel, bæredygtighed og effektivitet.
Foreningen skal arbejde for ovenstående formåls opfyldelse ved bl.a. at:

 • arbejde for, igangsætte og administrere fælles tiltag, der er til gavn for medlemsvirksomhedernes drift og vækst, herunder fælles aktiviteter og tiltag med henblik på at fremme medlemsvirksomhedernes medarbejderes trivsel, fastholde og tiltrække nye medarbejdere samt
 • koordinere tiltag og samle innovative kræfter og gode ideer på tværs af medlemsvirksomhederne med henblik på at skabe et større og et mere unikt udvalg af tilbud til virksomheder og disses medarbejdere, en mere effektiv infrastruktur, mulighed for netværk mellem medlemsvirksomhederne og tæt kontakt til Aarhus Kommune om emner, der vedrører området som helhed.

 

4. Medlemskab

Som medlem af Business Park Skejby kan optages virksomheder, institutioner samt grund- og ejendomsejere i det i bilag 1 angivne område. Optagelse i foreningen sker ved betaling af kontingent.

Bestyrelsen kan ekstraordinært beslutte at optage virksomheder, institutioner samt grund- og ejendomsejere uden for det i bilag 1 angivne område, hvis disse har særlig og relevant tilknytning til området. Optagelse i foreningen sker ved betaling af kontingent.

Alle medlemmer har hver én stemme ved generalforsamlinger, hvor beslutninger angående medlemmers forslag til initiativer samt bestyrelsens sammensætning vedtages med alm. stemmeflertal.

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, hvis medlemmet i væsentlig grad har misligholdt sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægter eller gentagne gange har tilsidesat sine pligter I henhold til aftaler og konkrete fællesopgaver, som virksomheden har tiltrådt.

Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem af foreningen, såfremt medlemmet er i restance med mere end et års kontingent.
 

5. Kontingent, regnskab og regnskabsår

De til driften af foreningens nødvendige midler tilvejebringes fortrinsvis ved medlemmernes kontingentbetaling.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling, og opkræves helårligt forud.

Ved indmeldelse i løbet af regnskabsåret betales forholdsmæssigt kontingent. 

Der betales fuldt kontingent for den måned, hvori medlemmet optages.

Foreningens midler skal anbringes i et pengeinstitut til bedst mulig forrentning.

Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.

Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingens valgte revisor.

Regnskabet revideres inden den ordinære generalforsamling.
 

6. Generalforsamling og bestyrelse

6.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.
6.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelsesformand for 1 år ad gangen.
6.3 Generalforsamlingen vælger desuden en bestyrelse på 4 til 8 medlemmer, der konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær. De opstillede kandidater skal være godkendt af medlemsvirksomheden.
6.4 Valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen, således det tilstræbes, at 2-4 medlemmer er på valg i ulige år og 2-4 medlemmer er på valg i lige år.
6.5 Til bestyrelsen vælges desuden 2-4 suppleanter for 1 år ad gangen. De opstillede kandidater skal være godkendt af medlemsvirksomheden.
6.6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal i Aarhus Kommune og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og med angivelse for dagsorden. Indkaldelsen skal ske til de enkelte medlemmer via e-mail og på foreningens hjemmeside.
6.7 Forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
6.8 Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen og kan evt. lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt.
6.9 Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning medmindre forsamlingens flertal ønsker skriftlig afstemning.
6.10 Generalforsamlingens beslutninger vedtages med alm. stemmeflertal. Dog kræves for vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
6.11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsesformandens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Eventuelt

 

7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, såfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom.
 

8. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningens virksomhed, herunder igangsætter og følger op på initiativer til opfyldelse af foreningens formål.

Bestyrelsen afholder som udgangspunkt mindst 4 ordinære årlige møder.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg vedrørende bestemte områder og opgaver.

Bestyrelsen udarbejder og godkender selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at outsource foreningens daglige administration.
 

9. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. Kasseren og et bestyrelsesmedlem er berettiget til i forening at disponere over foreningens løbende konto og kassebeholdning til alle sædvanlige forekommende udgifter i forbindelse med foreningens drift. For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
 

10. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, til den 1/1 med mindst 3 måneders varsel.
 

11. Opløsning

I tilfælde af foreningens ophør anvendes foreningens midler til almennyttige formål efter generalforsamlingens bestemmelse.
 

12. Bilag

Bilag 1: Kortskitse med angivelse af foreningens geografiske dækningsområde, jfr. pkt. 4.

Download bilag 1 her

 

Brug af cookies på BusinessParkSkejby.dk

BusinessParkSkejby.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies